คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายอำนาจ   ทองแสน
ตำแหน่งครู โทร.083-5610455
วุฒิการศึกษาค.อ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานวิจัยฯ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20102-2003ทฤษฎีเครื่องมือกล2-0-22
20102-2004วัดละเอียด1-2-23
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
30102-2001เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 11-6-37
3102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-2-38
3102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-4-35
Home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  5  ชั่วโมง  ปวส.  23  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20102-2003 ---------›
ชก.11,ชก.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3102-2005 ----------------------------›
สชก.21
สชก.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30102-2001 ----------------------------›
สชก.11
‹--------- 30102-2001 ---------›
สชก.11
‹--------- 30000-2001 ---------›
สชก.12
 
สชก.12
สชก.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3102-2002 ----------------------------›
มชก.23
 
 
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3102-2002 ----------------------------›
มชก.21
‹------------------ 20102-2004 ------------------›
ชก.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)