คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชก.12
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 4
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26 6
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 4
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 2
20102-2003ทฤษฎีเครื่องมือกล 2-0-22 2
20102-2004วัดละเอียด 1-2-23 3
20111-2003ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 2-0-22 2
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 2
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 2
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 2
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 2
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11 1
home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01 1
 รวม  14-18-20 33 33
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุวพิชญ์ โมรา  นายสุวพิชญ์ โมรา  นายอำนาจ ทองแสน  นายอำนาจ ทองแสน  นายสัตยา อุ่นแสง  นายสัตยา อุ่นแสง  นายสัตยา อุ่นแสง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
334 
 นายNoe Nestor Inggao
334 
 นายNoe Nestor Inggao
433 
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
433 
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
 นายสุนันท์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
720 
 นายณัฐวุฒิ โพธิชัย
720 
 นายณัฐวุฒิ โพธิชัย
627 
 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ์
627 
 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ์
 นายวัชระ เบ้าเฮือง  นายวัชระ เบ้าเฮือง
 
home-room ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายวัชระ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายปรีดี ศรีนาม  นายปรีดี ศรีนาม  นายปรีดี ศรีนาม  นายปรีดี ศรีนาม  นายปรีดี ศรีนาม  นายปรีดี ศรีนาม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
624 
 นายปรีดี ศรีนาม
624 
 นายปรีดี ศรีนาม
624 
 นายปรีดี ศรีนาม
624 
 นายปรีดี ศรีนาม
 นายจักรพันธ์ ศิริสมบัติ  นายจักรพันธ์ ศิริสมบัติ  นายจักรพันธ์ ศิริสมบัติ  นายจักรพันธ์ ศิริสมบัติ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)