คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชก.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 3
20000-1205ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 0-2-12 2
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 3
20102-2010อบชุบโลหะ 1-3-24 4
20102-2101เขียนแบบเครื่องมือกล 2 1-3-24 4
20102-2102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 2-6-48 8
20102-2201แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น 2-0-22 2
20102-2203ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ 2-6-48 8
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 2
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01 1
 รวม  10-27-19 37 37
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
643 
 น.ส.กานต์สิรี ศิริบุญมี
643 
 น.ส.กานต์สิรี ศิริบุญมี
643 
 น.ส.กานต์สิรี ศิริบุญมี
435 
 นายธรรมนูญ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
441 
 นายวัชระ เบ้าเฮือง
441 
 นายวัชระ เบ้าเฮือง
441 
 นายวัชระ เบ้าเฮือง
441 
 นายวัชระ เบ้าเฮือง
 นายสัตยา อุ่นแสง  นายสัตยา อุ่นแสง  นายสัตยา อุ่นแสง  นายสัตยา อุ่นแสง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายพิทูร โยธาประเสริฐ  นายพิทูร โยธาประเสริฐ  นายพิทูร โยธาประเสริฐ  นายพิทูร โยธาประเสริฐ  นายพิทูร โยธาประเสริฐ  นายพิทูร โยธาประเสริฐ  นายจักรพันธ์ ศิริสมบัติ  นายจักรพันธ์ ศิริสมบัติ
 
 นายจักรพันธ์
 นายพิทูร โยธาประเสริฐ  นายพิทูร โยธาประเสริฐ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายเศรษฐวิชญ์ วังนันท์  นายเศรษฐวิชญ์ วังนันท์  นายเศรษฐวิชญ์ วังนันท์  นายเศรษฐวิชญ์ วังนันท์  นายเศรษฐวิชญ์ วังนันท์  นายเศรษฐวิชญ์ วังนันท์  นายเศรษฐวิชญ์ วังนันท์  นายเศรษฐวิชญ์ วังนันท์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายศุภวัฒน์ นามลัง  นายศุภวัฒน์ นามลัง
435 
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
435 
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
521 
 น.ส.Mary Damaulao
521 
 น.ส.Mary Damaulao
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)