คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชย.111
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
20101-2102งานจักรยานยนต์ 1-6-37
20101-2108งานเครื่องมือกลช่างยนต์ 1-6-37
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  11-26-20 38
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
432 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
413 
 นายสุรชัย
524 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 น.ส.วันวิสาข์ ศรีขาว
645 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 น.ส.ศิริยา ทานน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
435 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
‹---------------------------------------------- 20100-1003 ----------------------------------------------›
 นายจักราวุธ สีจุ้ยจ้าย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2108 ----------------------------›
 นายปรินทพล กองศรีนนท์
‹--------- 20101-2108 ---------›
 นายปรินทพล กองศรีนนท์
‹--------- 20000-2002 ---------›
 น.ส.วันวิสาข์ ศรีขาว
 
 น.ส.วันวิสาข์
 นายปรินทพล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
628 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นางนฤมล คงเจริญ
626 
‹--------- 20000-1402 ---------›
 นางเยาวรัตน์ คัมภ์บุญยอ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2102 ----------------------------›
 นายทศพร เขียวแป้
‹------------------ 20101-2102 ------------------›
 นายทศพร เขียวแป้
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)