คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนดร.วัฒนา   โอทาตะวงษ์
ตำแหน่งครู Tel.093-1262518
วุฒิการศึกษาปร.ด. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)
แผนกวิชาหมวดคณิตศาสตร์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-22
30000-1403สถิติและการวางแผนการทดลอง3-0-33
30000-1404แคลคูลัส 13-0-321
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  2  ชั่วโมง  ปวส.  27  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
627 
มชก.12,มชก.11
627 
มพค.12,มพค.11
627 
มพค.12,มพค.11
627 
มพค.12,มพค.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
627 
สชธ.11,สชธ.12
627 
สชธ.11,สชธ.12
627 
สชธ.11,สชธ.12
627 
ชธ.11,ชธ.12
627 
ชธ.11,ชธ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
627 
มชย.13,มชย.14
627 
มชย.13,มชย.14
627 
สฟก.(ทวิภาคี)11
627 
สออ.12,สออ.11
มชย.13 มชย.13
 
มชย.13
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
627 
สออ.13,สชช11,มชช11
627 
สออ.13,สชช11,มชช11
627 
มชก.12,มชก.11
627 
มชก.12,มชก.11
627 
มชย.11,มชย.12
627 
มชย.11,มชย.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
627 
สออ.13,สชช11,มชช11
627 
สออ.12,สออ.11
627 
สออ.12,สออ.11
627 
มชย.12,มชย.11
627 
สฟก.(ทวิภาคี)11
627 
สฟก.(ทวิภาคี)11
627 
มชย.13,มชย.14
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)