คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.นนทรี   ศิริบุญมี
ตำแหน่งครู Tel.098-1515415
วุฒิการศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต /คอบ.(คอมพิวเตอร์)
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ / ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-218
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-29
2128-2011พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์1-2-23
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ4-4-34
Homer-oom5พบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  33  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
643 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชย.12
643 
ชย.14
643 
‹--------- 20001-2001 ---------›
ชย.14
643 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
สชช11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
643 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชย.16
643 
ชย.18
643 
‹--------- 20001-2001 ---------›
ชย.18
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
643 
‹------------------ 2128-2011 ------------------›
ชค31
‹--------- 2000-2006 ---------›
ชค31
 
ชค31
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
643 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชย.110
643 
ชฟ.25
643 
‹--------- 2001-2001 ---------›
ชฟ.25
643 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชช.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
643 
‹------------------ 2001-2001 ------------------›
ชฟ.21
643 
ชฟ.23
643 
‹--------- 2001-2001 ---------›
ชฟ.23
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)