คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชย.17
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-22
20101-2009งานวัดละเอียดช่างยนต์ 1-3-24
20101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก 1-6-37
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  13-21-20 35
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
 นายเรืองสิทธิ์ สุวรรณศรี
624 
‹--------- 20100-1002 ---------›
 นายภูมิวัฒน์ บุญรักษา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20101-2006 ---------›
 นายรัฐภูมิ ทวิสุด
‹--------- 20001-1001 ---------›
 น.ส.พรพิรุณ ไชยฮะนิจ
623 
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
 นายชัชวาล บุญประเสริฐ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2009 ----------------------------›
 น.ส.พรพิรุณ ไชยฮะนิจ
‹--------- 20000-2001 ---------›
 นายศักดิ์ชัย คำพิมพา
 
 นายศักดิ์ชัย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2101 ----------------------------›
 นายสิทธิ์ศักดา ใบยา
‹------------------ 20101-2101 ------------------›
 นายสิทธิ์ศักดา ใบยา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
512 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
 น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช
434 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 นางเยาวรัตน์ คัมภ์บุญยอ
522 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)