คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.พรพิรุณ   ไชยฮะนิจ
ตำแหน่งครู Tel.083-2888974
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-24
20101-2009งานวัดละเอียดช่างยนต์1-3-224
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
2101-2007กลศาสตร์เครื่องกล3-0-33
2101-8001ฝึกงาน0-4-44
2101-8501โครงการ0-4-44
homer-oom4พบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  42  ชั่วโมง  ปวช.  42  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2009 ----------------------------›
ชย.13
‹---------------------------- 20101-2009 ----------------------------›
ชย.11
‹--------- 2101-8001 ---------›
ชย.34
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20001-1001 ---------›
ชย.111
‹--------- 20001-1001 ---------›
ชย.17,ชย.18
‹--------- 2101-8001 ---------›
ชย.34
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2009 ----------------------------›
ชย.17
 
 
‹--------- 2000-2005 ---------›
ชย.34
 
ชย.34
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2009 ----------------------------›
ชย.15
‹---------------------------- 20101-2009 ----------------------------›
ชย.111
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2009 ----------------------------›
ชย.19
‹------------------ 2101-2007 ------------------›
ชย.35,ชย.36
‹---------------------------- 2101-8501 ----------------------------›
ชย.35
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)