คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชย.22
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 1
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 3
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 4
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24 4
20101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1-6-37 7
20101-2004งานส่งกำลังรถยนต์ 1-3-24 4
20101-2201งานเครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม 1-6-37 7
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 2
20101-2105งานปรับอากาศรถยนต์ 1-3-24 4
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01 1
20101-2106งานบำรุงรักษารถยนต์ 1-3-24 4
 รวม  9-32-19 41 41
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายทวี ไวสีแสง  นายทวี ไวสีแสง  นายทวี ไวสีแสง  นายทวี ไวสีแสง
662 
 นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
662 
 นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
662 
 นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
662 
 นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายปรินทพล กองศรีนนท์  นายปรินทพล กองศรีนนท์  นายปรินทพล กองศรีนนท์  นายปรินทพล กองศรีนนท์  นายคมสันต์ คำทองทิพย์  นายคมสันต์ คำทองทิพย์  นายคมสันต์ คำทองทิพย์  นายคมสันต์ คำทองทิพย์  นายคมสันต์ คำทองทิพย์  นายคมสันต์ คำทองทิพย์  นายคมสันต์ คำทองทิพย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายการุณ ศิลชัย  นายการุณ ศิลชัย  นายการุณ ศิลชัย  นายการุณ ศิลชัย  นายการุณ ศิลชัย  นายการุณ ศิลชัย  นายสุริยา สมงาม  นายสุริยา สมงาม
 
 นายสุริยา
 นายการุณ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายคมสันต์ คำทองทิพย์  นายคมสันต์ คำทองทิพย์  นายคมสันต์ คำทองทิพย์  นายคมสันต์ คำทองทิพย์
435 
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
435 
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายบัญชา เพ็งสว่าง  นายบัญชา เพ็งสว่าง  นายบัญชา เพ็งสว่าง  นายบัญชา เพ็งสว่าง
628 
 นางนฤมล
435 
 นายธรรมนูญ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)