คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชย.12
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษาน.ส.สุธิดา จันทะวงศ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
20101-2102งานจักรยานยนต์ 1-6-37
20101-2108งานเครื่องมือกลช่างยนต์ 1-6-37
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  11-26-20 38
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2102 ----------------------------›
 นายสิทธิ์ศักดา ใบยา
‹------------------ 20101-2102 ------------------›
 นายสิทธิ์ศักดา ใบยา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2108 ----------------------------›
 นายคมสันต์ คำทองทิพย์
‹------------------ 20101-2108 ------------------›
 นายคมสันต์ คำทองทิพย์
435 
 นายธรรมนูญ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
435 
‹--------- 20000-1301 ---------›
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
628 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นางนฤมล คงเจริญ
521 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 น.ส.Mary Damaulao
‹--------- 20000-2002 ---------›
 น.ส.สุธิดา จันทะวงศ์
 
 น.ส.สุธิดา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
 นายภูมิวัฒน์ บุญรักษา
‹--------- 20100-1003 ---------›
 นายภูมิวัฒน์ บุญรักษา
 นายสุนันท์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
626 
‹--------- 20000-1402 ---------›
 นางเยาวรัตน์ คัมภ์บุญยอ
432 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.สายทิพย์ ศิริคุปต์
643 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 น.ส.กานต์สิรี ศิริบุญมี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)