คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชย.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 1
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 3
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 4
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24 4
20101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1-6-37 7
20101-2004งานส่งกำลังรถยนต์ 1-3-24 4
20101-2201งานเครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม 1-6-37 7
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 2
20101-2105งานปรับอากาศรถยนต์ 1-3-24 4
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01 1
20101-2106งานบำรุงรักษารถยนต์ 1-3-24 4
 รวม  9-32-19 41 41
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุริยา สมงาม  นายสุริยา สมงาม  นายสุริยา สมงาม  นายสุริยา สมงาม
652 
 นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
652 
 นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
652 
 นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
652 
 นายธัญวัฒน์ อำไพฤทธิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายคมสันต์ คำทองทิพย์  นายคมสันต์ คำทองทิพย์  นายคมสันต์ คำทองทิพย์  นายคมสันต์ คำทองทิพย์  นายทวี ไวสีแสง  นายทวี ไวสีแสง  นายทวี ไวสีแสง  นายทวี ไวสีแสง  นายทวี ไวสีแสง  นายทวี ไวสีแสง  นายทวี ไวสีแสง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายทศพร เขียวแป้  นายทศพร เขียวแป้  นายทศพร เขียวแป้  นายทศพร เขียวแป้  นายทศพร เขียวแป้  นายทศพร เขียวแป้  นายคมสันต์ คำทองทิพย์  นายคมสันต์ คำทองทิพย์
 
 นายคมสันต์
 นายทศพร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายปรินทพล กองศรีนนท์  นายปรินทพล กองศรีนนท์  นายปรินทพล กองศรีนนท์  นายปรินทพล กองศรีนนท์
435 
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
435 
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายเลิศศักดิ์ เปศรี  นายเลิศศักดิ์ เปศรี  นายเลิศศักดิ์ เปศรี  นายเลิศศักดิ์ เปศรี
628 
 นางนฤมล
435 
 นายธรรมนูญ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)