คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายทศพร   เขียวแป้
ตำแหน่งครู โทร. 0801982968
วุฒิการศึกษาวศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-02
20101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน1-6-321
20101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก1-6-37
30101-2004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์2-3-35
2101-2110งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์1-3-24
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  40  ชั่วโมง  ปวช.  35  ชั่วโมง  ปวส.  5  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2101-2110 ----------------------------›
ชย.35
‹--------- 30101-2004 ---------›
สชย.(ทวิภาคี)11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2001 ----------------------------›
ชย.27
‹------------------ 20101-2001 ------------------›
ชย.27
 
 
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2001 ----------------------------›
ชย.21
‹--------- 20101-2001 ---------›
ชย.21
‹--------- 20000-2001 ---------›
ชย.11
 
ชย.11
ชย.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2001 ----------------------------›
ชย.23
‹------------------ 20101-2001 ------------------›
ชย.23
‹------------------ 30101-2004 ------------------›
สชย.(ทวิภาคี)11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2101 ----------------------------›
ชย.15
‹------------------ 20101-2101 ------------------›
ชย.15
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)