คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายธนพล   ธนอนันต์ตระกูล
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2105-2101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์2-0-22
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
3105-1002เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2-3-310
3105-2002ดิจิตอลเทคนิค2-3-310
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
ชอ.0-0-04
 จำนวนชั่วโมงสอน  25  ชั่วโมง  ปวช.  2  ชั่วโมง  ปวส.  23  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
665 
‹---------------------------- 3105-2002 ----------------------------›
มออ.12
665 
มออ.12
ว.21 ว.21 ว.21 ว.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
665 
‹------------------ 3105-1002 ------------------›
มออ.11
665 
‹--------- 3105-1002 ---------›
มออ.11
665 
‹--------- 3105-2002 ---------›
มออ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
665 
มออ.11
665 
‹--------- 3105-2002 ---------›
มออ.11
‹--------- 3000-2002 ---------›
มออ.12
 
มออ.12
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
665 
‹--------- 2105-2101 ---------›
ชอ.31,ชอ.32
665 
‹------------------------------------- 3105-1002 -------------------------------------›
มออ.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)