คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายวงศ์นิรัน   ชั้นงาม
ตำแหน่งครู 089-5727617
วุฒิการศึกษาค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ4-4-34
3105-1001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า2-3-310
3105-2004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี1-2-26
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
ปชส.0-0-04
 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  23  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
661 
‹------------------ 3105-2004 ------------------›
มออ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
661 
‹------------------ 3105-1001 ------------------›
มออ.12
661 
‹--------- 3105-1001 ---------›
มออ.12
ว.21 ว.21 ว.21 ว.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
661 
‹------------------ 3105-2004 ------------------›
มออ.11
‹--------- 3000-2004 ---------›
สออ.23
 
สออ.23
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
661 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
สทท11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
661 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชอ.11
661 
‹------------------------------------- 3105-1001 -------------------------------------›
มออ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)