คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายวงศ์นิรัน   ชั้นงาม
ตำแหน่งครู 089-5727617
วุฒิการศึกษาค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
30105-0003งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์1-3-24
30105-1001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า2-3-310
2105-2101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์2-0-22
3105-2003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง1-2-23
3119-1001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า2-3-35
Home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  2  ชั่วโมง  ปวส.  25  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
661 
‹------------------ 3105-2003 ------------------›
สออ.23
661 
‹---------------------------- 30105-0003 ----------------------------›
มออ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
661 
‹---------------------------- 30105-1001 ----------------------------›
สออ.11
661 
สออ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
661 
‹---------------------------- 3119-1001 ----------------------------›
สทท21
‹--------- 30000-2001 ---------›
มออ.11
 
มออ.11
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
661 
‹---------------------------- 30105-1001 ----------------------------›
สออ.12
661 
สออ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
661 
‹--------- 2105-2101 ---------›
ชอ.34,ชอ.33
661 
สทท21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)