คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายทวีศักดิ์    คัมภ์บุญยอ
ตำแหน่งครู Tel.086-2291806
วุฒิการศึกษาคอ.ม.วิศกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2105-2010เครื่องส่งวิทยุ1-3-24
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
3105-2003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง1-2-26
3105-2006เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ1-2-212
3119-2004สายส่งและสายอากาศโทรคมนาคม1-3-24
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  25  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
 
 
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
667 
‹------------------ 3105-2006 ------------------›
มออ.21
667 
‹------------------ 3105-2006 ------------------›
สออ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
667 
‹---------------------------- 3119-2004 ----------------------------›
สทท11
667 
‹--------- 3105-2003 ---------›
สออ.21
‹--------- 3000-2002 ---------›
สทท11
 
สทท11
667 
สออ.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
667 
‹------------------ 3105-2006 ------------------›
มออ.22
667 
‹---------------------------- 2105-2010 ----------------------------›
ชอ.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
667 
‹------------------ 3105-2003 ------------------›
มออ.21
667 
สออ.11
667 
‹--------- 3105-2006 ---------›
สออ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)