คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายคำปัน   สิงห์ปั้น
ตำแหน่งครู Tel.083-1468151
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานโครงการพิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
3105-1003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์2-3-310
3105-8501โครงการ 0-4-44
3119-1003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์2-3-35
โครง-การฯ0-0-04
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  25  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  22  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
669 
‹---------------------------- 3105-8501 ----------------------------›
มออ.22
ว.21 ว.21 ว.21 ว.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
669 
‹---------------------------- 3105-1003 ----------------------------›
สออ.11
669 
สออ.11
669 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชอ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3000-2004 ---------›
มออ.22
 
มออ.22
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
669 
‹---------------------------- 3105-1003 ----------------------------›
สออ.12
669 
สออ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
669 
‹---------------------------- 3119-1003 ----------------------------›
สทท11
669 
สทท11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)