คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   727
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20121-1006หลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม1-3-24
30121-0004พื้นฐานการประมาณราคางานโยธา2-2-34
30121-2005การประมาณราคางานโยธา1-4-35
2121-2004การประมาณราคางานโยธา1-3-24
2121-8501โครงการ0-4-44
3121-2003การประมาณราคางานโยธา2-2-34
 จำนวนชั่วโมง  30  ชั่วโมง  ปวช.  12  ชั่วโมง  ปวส.  18     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 2121-8501 ------------------›
นายศักดิ์ชัย กลางหล้า
นายศักดิ์ชัย
‹---------------------------- 20121-1006 ----------------------------›
น.ส.นฤมล ป้อมสุวรรณ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30121-2005 ----------------------------›
นายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค้า
นายวิชชายุทธ
‹------------------------------------- 30121-2005 -------------------------------------›
นายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค้า
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2121-2004 ----------------------------›
นายจักรพันธ์ เหง่าขัวเรียง
‹---------------------------- 3121-2003 ----------------------------›
น.ส.กาญจนา ไชยคำหาร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30121-0004 ----------------------------›
นายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค้า
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)