คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   725
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-22
20121-1005เทคนิคก่อสร้าง2-0-22
30121-0002วัสดุก่อสร้าง3-0-33
30121-0003เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา3-0-33
30121-2102เทคนิคงานโยธา3-0-33
3121-2004การบริหารและการจัดการก่อสร้างงานโยธา3-0-33
 จำนวนชั่วโมง  28  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  24     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30121-0002 ------------------›
น.ส.กาญจนา ไชยคำหาร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30121-0003 ------------------›
นายสมพาน ชิงชัย
‹--------- 20121-1005 ---------›
นายสมพาน ชิงชัย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20001-1001 ---------›
นายอภิสิทธิ์ ปาทวาท
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30121-2102 ------------------›
น.ส.กาญจนา ไชยคำหาร
‹------------------ 3121-2004 ------------------›
นายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค้า
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)