คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   724
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20106-2002เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม0-6-26
20121-2006การเขียนแบบงานก่อสร้าง1-3-24
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-33
3106-2004ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร1-3-24
3106-2104การก่อสร้างอาคารด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป3-0-33
3121-2001การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา2-3-35
 จำนวนชั่วโมง  46  ชั่วโมง  ปวช.  20  ชั่วโมง  ปวส.  26     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3106-2004 ----------------------------›
นายศักดิ์ชัย กลางหล้า
‹------------------ 3100-0101 ------------------›
น.ส.วัชราพร หมื่นราชา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3106-2104 ------------------›
น.ส.วัชราพร หมื่นราชา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3121-2001 ----------------------------›
น.ส.วัชราพร หมื่นราชา
น.ส.วัชราพร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3121-2001 ----------------------------›
น.ส.วัชราพร หมื่นราชา
น.ส.วัชราพร
‹---------------------------- 20121-2006 ----------------------------›
น.ส.ธีรัจฉรา คำดีบุญ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20106-2002 ----------------------------›
นายกฤษณะ ภูมิศรีแก้ว
‹--------- 20106-2002 ---------›
นายกฤษณะ ภูมิศรีแก้ว
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)