คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   724
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20106-1001พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง0-6-26
20106-2003เขียนแบบงานโครงสร้าง0-6-26
20106-2011อ่านแบบงานก่อสร้าง2-0-22
20121-1002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น1-3-24
20121-1006หลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม1-3-24
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-33
30106-0004อ่านแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง1-4-35
 จำนวนชั่วโมง  58  ชั่วโมง  ปวช.  50  ชั่วโมง  ปวส.  8     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-1002 ----------------------------›
นายกฤษณะ ภูมิศรีแก้ว
‹---------------------------------------------- 20106-2003 ----------------------------------------------›
นายกฤษณะ ภูมิศรีแก้ว
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-1006 ----------------------------›
นายกฤษณะ ภูมิศรีแก้ว
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-1002 ----------------------------›
นายกฤษณะ ภูมิศรีแก้ว
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20106-2011 ---------›
นายกฤษณะ ภูมิศรีแก้ว
‹--------- 30100-0101 ---------›
น.ส.นวินดาภา กองศรี
น.ส.นวินดาภา
‹------------------------------------- 30106-0004 -------------------------------------›
น.ส.นฤมล ป้อมสุวรรณ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-1002 ----------------------------›
นายกฤษณะ ภูมิศรีแก้ว
‹---------------------------------------------- 20106-1001 ----------------------------------------------›
นายกฤษณะ ภูมิศรีแก้ว
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)