คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   667
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
30100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-24
30105-0002งานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์1-3-24
2105-2010เครื่องส่งวิทยุ1-3-24
3119-2002การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง1-3-24
3119-2008ระบบรับ-ส่งด้วยเส้นใยแก้วนำแสง1-3-24
3119-9001ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่1-3-24
 จำนวนชั่วโมง  28  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  24     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3119-2002 ----------------------------›
นายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3119-2008 ----------------------------›
นายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ
‹---------------------------- 2105-2010 ----------------------------›
นายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30100-0003 ----------------------------›
นายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ
‹--------- 3119-9001 ---------›
นายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายทวีศักดิ์ นายทวีศักดิ์
‹---------------------------- 30105-0002 ----------------------------›
นายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30100-0003 ----------------------------›
นายทวีศักดิ์ คัมภ์บุญยอ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)