คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   663
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-22
20105-2005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร2-3-35
20105-2006วงจรพัลส์และสวิตชิง1-3-24
30105-1001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า2-3-35
 จำนวนชั่วโมง  37  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  5     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20105-2005 ----------------------------›
น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
น.ส.เบ็ญจพร
‹--------- 20001-1001 ---------›
น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
น.ส.เบ็ญจพร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20105-2005 ----------------------------›
น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
น.ส.เบ็ญจพร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20105-2005 ----------------------------›
น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20105-2005 ----------------------------›
น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
น.ส.เบ็ญจพร
‹------------------------------------- 30105-1001 -------------------------------------›
น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20001-1001 ---------›
น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
‹---------------------------- 20105-2006 ----------------------------›
น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)