คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   654
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20105-2008เครื่องเสียง1-3-24
30105-2001การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์2-3-35
30105-2004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี2-3-35
3105-2114การเขียนโปรแกรมสำหรับโทรศัพท์มือถือ2-2-34
 จำนวนชั่วโมง  27  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  23     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3105-2114 ----------------------------›
นายนฤพนธ์ บุญเสนา
‹------------------------------------- 30105-2004 -------------------------------------›
นายนฤพนธ์ บุญเสนา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3105-2114 ----------------------------›
นายนฤพนธ์ บุญเสนา
นายนฤพนธ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20105-2008 ----------------------------›
นายนฤพนธ์ บุญเสนา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30105-2004 ----------------------------›
นายนฤพนธ์ บุญเสนา
‹------------------------------------- 30105-2001 -------------------------------------›
นายนฤพนธ์ บุญเสนา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)