คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   6510
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20105-2118การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-3-24
30105-0004งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิทัล1-3-24
3105-2007ไมโครคอนโทรลเลอร์1-2-23
3105-2114การเขียนโปรแกรมสำหรับโทรศัพท์มือถือ2-2-34
3105-2117เทคนิคการอินเทอร์เฟส1-2-23
 จำนวนชั่วโมง  27  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  23     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3105-2117 ------------------›
นายประเสริฐ แสงเดือน
นายประเสริฐ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3105-2114 ----------------------------›
นายประเสริฐ แสงเดือน
‹---------------------------- 30105-0004 ----------------------------›
นายประเสริฐ แสงเดือน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3105-2007 ------------------›
นายประเสริฐ แสงเดือน
‹--------- 3105-2117 ---------›
นายประเสริฐ แสงเดือน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3105-2007 ------------------›
นายประเสริฐ แสงเดือน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20105-2118 ----------------------------›
นายประเสริฐ แสงเดือน
‹------------------ 3105-2117 ------------------›
นายประเสริฐ แสงเดือน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)