คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   649
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2128-2006การสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์เบื้องต้น1-3-24
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ4-4-38
3128-2004การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา 11-4-35
3128-2106งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์พกพา1-4-35
3128-2109เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์2-3-35
3128-2112การสร้างและการพัฒนาหุ่นยนต์1-4-35
 จำนวนชั่วโมง  37  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  33     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2128-2006 ----------------------------›
นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
นายภาณุวัฒน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3128-2109 ----------------------------›
นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3128-2112 ----------------------------›
นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
นายภาณุวัฒน์ นายภาณุวัฒน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3128-2004 ----------------------------›
นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3128-2112 ----------------------------›
นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
นายภาณุวัฒน์
‹------------------------------------- 3128-2106 -------------------------------------›
นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)