คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   647
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-24
20128-1003วงจรไฟฟ้าและการวัด1-3-24
20128-2004การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์1-3-24
30128-0002อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร1-3-24
30128-0004ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง1-3-24
30128-1001เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์2-3-35
2128-1002คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2-0-22
2128-2102การซ่อมบำรุงแหล่งจ่ายไฟคอมพิวเตอร์1-3-24
2128-2122ระบบเสียงและระบบภาพ1-3-24
 จำนวนชั่วโมง  40  ชั่วโมง  ปวช.  29  ชั่วโมง  ปวส.  11     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30128-1001 ------------------›
นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
‹---------------------------- 2128-2122 ----------------------------›
นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
‹--------- 2128-1002 ---------›
นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
นายอนุพันธ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
‹---------------------------- 30128-0004 ----------------------------›
นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
‹------------------ 2128-2102 ------------------›
นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20128-2004 ----------------------------›
นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20128-2004 ----------------------------›
นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30128-0002 ----------------------------›
นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
‹---------------------------- 20128-1003 ----------------------------›
นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)