คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   646
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
20128-2001ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์1-3-24
30001-1001การบริหารงานคุณภาพคุณภาพในองค์การ1-2-23
30100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-23
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
 จำนวนชั่วโมง  33  ชั่วโมง  ปวช.  8  ชั่วโมง  ปวส.  25     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30100-0008 ------------------›
นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
นายราเชน
‹--------- 20001-2001 ---------›
นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30100-0008 ------------------›
นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
‹--------- 20128-2001 ---------›
นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)