คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   644
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2128-2008พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล1-2-23
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ6-0-36
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ4-4-38
3128-0008ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น1-2-23
3128-1004ระบบฐานข้อมูล2-2-34
3128-2004การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา 11-4-35
3128-2103การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว2-3-35
 จำนวนชั่วโมง  39  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  36     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3128-1004 ---------›
นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
‹--------- 3128-1004 ---------›
นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
‹------------------------------------- 3128-2004 -------------------------------------›
นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 2128-2008 ------------------›
นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
‹--------- 3001-1001 ---------›
นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
นายปรัชญาพล นายปรัชญาพล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3128-1004 ------------------›
นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
นายปรัชญาพล
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3128-0008 ---------›
นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
นายปรัชญาพล นายปรัชญาพล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)