คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   643
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
20128-1001เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-24
20128-2108โปรแกรมสำนักงาน1-2-23
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
 จำนวนชั่วโมง  35  ชั่วโมง  ปวช.  31  ชั่วโมง  ปวส.  4     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
น.ส.กานต์สิรี ศิริบุญมี
น.ส.กานต์สิรี
‹--------- 20001-2001 ---------›
น.ส.กานต์สิรี ศิริบุญมี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
น.ส.กานต์สิรี ศิริบุญมี
น.ส.กานต์สิรี
‹--------- 20001-2001 ---------›
น.ส.กานต์สิรี ศิริบุญมี
‹------------------ 20128-2108 ------------------›
น.ส.กานต์สิรี ศิริบุญมี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3001-2001 ---------›
น.ส.กานต์สิรี ศิริบุญมี
‹--------- 3001-2001 ---------›
น.ส.กานต์สิรี ศิริบุญมี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
น.ส.กานต์สิรี ศิริบุญมี
น.ส.กานต์สิรี
‹--------- 20001-2001 ---------›
น.ส.กานต์สิรี ศิริบุญมี
‹------------------ 20128-2108 ------------------›
น.ส.กานต์สิรี ศิริบุญมี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
น.ส.กานต์สิรี ศิริบุญมี
‹---------------------------- 20128-1001 ----------------------------›
น.ส.กานต์สิรี ศิริบุญมี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)