คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   643
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
2128-2011พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์1-2-23
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ4-4-38
3128-0006พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-23
 จำนวนชั่วโมง  37  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  7     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
น.ส.นนทรี ศิริบุญมี
น.ส.นนทรี
‹--------- 20001-2001 ---------›
น.ส.นนทรี ศิริบุญมี
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
น.ส.นนทรี ศิริบุญมี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
น.ส.นนทรี ศิริบุญมี
น.ส.นนทรี
‹--------- 20001-2001 ---------›
น.ส.นนทรี ศิริบุญมี
‹------------------ 3128-0006 ------------------›
นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 2128-2011 ------------------›
น.ส.นนทรี ศิริบุญมี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
น.ส.นนทรี ศิริบุญมี
น.ส.นนทรี
‹--------- 2001-2001 ---------›
น.ส.นนทรี ศิริบุญมี
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
น.ส.นนทรี ศิริบุญมี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 2001-2001 ------------------›
น.ส.นนทรี ศิริบุญมี
น.ส.นนทรี
‹--------- 2001-2001 ---------›
น.ส.นนทรี ศิริบุญมี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)