คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   642
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-22
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
20128-1001เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-24
20128-1003วงจรไฟฟ้าและการวัด1-3-24
20128-2002การใช้งานระบบปฏิบัติการ1-2-23
30100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-24
30100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-23
30128-0003วงจัพัลส์และดิจิทัลเทคนิค1-3-24
30128-2110วิทยาการก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์0-4-24
3128-2109เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์2-3-35
 จำนวนชั่วโมง  38  ชั่วโมง  ปวช.  18  ชั่วโมง  ปวส.  20     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
นายภาณุวัฒน์ นายภาณุวัฒน์
‹--------- 30100-0003 ---------›
นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30100-0008 ------------------›
นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
‹---------------------------- 20128-1001 ----------------------------›
นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
‹--------- 30100-0003 ---------›
นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3128-2109 ----------------------------›
นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
นายภาณุวัฒน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20128-1003 ----------------------------›
นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
‹---------------------------- 30128-0003 ----------------------------›
นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20128-2002 ------------------›
นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
‹---------------------------- 30128-2110 ----------------------------›
น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)