คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   634
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20108-1003การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง1-3-24
30001-1053กฏหมายและการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม2-0-22
30108-2103การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 20-6-26
2108-2010การประมาณราคางานก่อสร้าง1-2-23
2108-2101การเขียนแบบก่อสร้าง 40-6-26
2108-2105การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 21-3-24
 จำนวนชั่วโมง  27  ชั่วโมง  ปวช.  17  ชั่วโมง  ปวส.  10     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 2108-2010 ------------------›
น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
‹---------------------------------------------- 30108-2103 ----------------------------------------------›
นายวรพงศ์ รอบรู้
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางสุชัญญ์ญา นางสุชัญญ์ญา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2108-2105 ----------------------------›
น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20108-1003 ----------------------------›
น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
‹---------------------------------------------- 2108-2101 ----------------------------------------------›
น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)