คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   634
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 11-6-37
2108-2101การเขียนแบบก่อสร้าง 40-6-26
2108-2104การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 11-3-24
3001-2006คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม2-2-34
3108-1001การเขียนแบบก่อสร้าง 11-6-37
3108-1004สถาปัตยกรรมไทย1-3-24
3108-2004การออกแบบสถาปัตยกรรม 41-6-47
3108-9001ผังเมือง2-0-22
3108-9002การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก2-0-22
 จำนวนชั่วโมง  45  ชั่วโมง  ปวช.  23  ชั่วโมง  ปวส.  22     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20108-2001 ----------------------------›
น.ส.วรัญญา พงษ์หนองโน
‹------------------ 20108-2001 ------------------›
น.ส.วรัญญา พงษ์หนองโน
‹---------------------------- 3108-2004 ----------------------------›
น.ส.เกล้าเกศา กำพุทธ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2108-2104 ----------------------------›
น.ส.จันทรา ชุมดาวงษ์
‹---------------------------------------------- 20108-2001 ----------------------------------------------›
น.ส.วรัญญา พงษ์หนองโน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3108-9002 ---------›
นายวรพงศ์ รอบรู้
‹--------- 3108-9001 ---------›
น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3001-2006 ----------------------------›
นายวรพงศ์ รอบรู้
‹---------------------------------------------- 2108-2101 ----------------------------------------------›
น.ส.จันทรา ชุมดาวงษ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3108-1004 ----------------------------›
น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
‹--------- 3108-1001 ---------›
นายวรพงศ์ รอบรู้
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)