คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   633
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20108-2009การทำหุ่นจำลอง1-3-24
2108-2006การเขียนแบบก่อสร้าง 30-6-26
2108-2010การประมาณราคางานก่อสร้าง1-2-23
2108-2104การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 11-3-24
2108-8501โครงการ0-4-44
3108-0004ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ1-6-37
3108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 11-6-47
3108-2002การออกแบบสถาปัตยกรรม 21-6-47
 จำนวนชั่วโมง  52  ชั่วโมง  ปวช.  31  ชั่วโมง  ปวส.  21     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2108-2104 ----------------------------›
น.ส.จันทรา ชุมดาวงษ์
‹------------------ 2108-2010 ------------------›
น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
‹---------------------------- 2108-8501 ----------------------------›
น.ส.วรัญญา พงษ์หนองโน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.เกล้าเกศา
‹---------------------------------------------- 3108-0004 ----------------------------------------------›
น.ส.เกล้าเกศา กำพุทธ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2108-2006 ----------------------------›
น.ส.จันทรา ชุมดาวงษ์
‹--------- 2108-2006 ---------›
น.ส.จันทรา ชุมดาวงษ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20108-2009 ----------------------------›
น.ส.จันทรา ชุมดาวงษ์
‹-------------------------------------------------------- 3108-2001 --------------------------------------------------------›
น.ส.เกล้าเกศา กำพุทธ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20108-2009 ----------------------------›
น.ส.จันทรา ชุมดาวงษ์
‹-------------------------------------------------------- 3108-2002 --------------------------------------------------------›
น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)