คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   633
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-22
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-22
20100-1303ศิลปะภาพร่าง1-3-24
20108-1001พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม1-3-24
20108-1002วัสดุก่อสร้าง 12-0-22
30108-0001ศิลปะภาพร่างเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม1-3-24
30108-0003การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น1-6-37
2108-2105การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 21-3-24
3108-2003การออกแบบสถาปัตยกรรม 31-6-47
 จำนวนชั่วโมง  47  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  23     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20108-1002 ---------›
นายชยพล สีหานาม
‹--------- 20001-1001 ---------›
น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
‹--------- 20001-1002 ---------›
นายวรพงศ์ รอบรู้
‹------------------------------------- 3108-2003 -------------------------------------›
นายชยพล สีหานาม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹-------------------------------------------------------- 30108-0003 --------------------------------------------------------›
นายชยพล สีหานาม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20108-1001 ----------------------------›
น.ส.วรัญญพัชร พงษ์หนองโน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1303 ----------------------------›
น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์
‹---------------------------- 30108-0001 ----------------------------›
นายชยพล สีหานาม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2108-2105 ----------------------------›
น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์
‹-------------------------------------------------------- 3108-2003 --------------------------------------------------------›
นายชยพล สีหานาม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)