คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   632
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20108-2004การเขียนแบบก่อสร้าง 10-6-26
20108-2008ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ1-4-35
2108-2003การออกแบบสถาปัตยกรรม 32-3-35
2108-2105การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 21-3-24
 จำนวนชั่วโมง  35  ชั่วโมง  ปวช.  35  ชั่วโมง  ปวส.  0     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20108-2008 ---------›
นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
‹------------------ 20108-2008 ------------------›
นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางสุชัญญ์ญา
‹---------------------------- 20108-2008 ----------------------------›
นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20108-2004 ----------------------------›
น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
‹--------- 20108-2004 ---------›
น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 2108-2003 -------------------------------------›
น.ส.วรัญญา พงษ์หนองโน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2108-2003 ----------------------------›
น.ส.วรัญญา พงษ์หนองโน
น.ส.วรัญญา
‹------------------ 2108-2105 ------------------›
น.ส.จันทรา ชุมดาวงษ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)