คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   625
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-22
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ0-2-12
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ3-0-33
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ3-0-33
3000-1607สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้0-2-12
 จำนวนชั่วโมง  49  ชั่วโมง  ปวช.  6  ชั่วโมง  ปวส.  43     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30000-1101 ---------›
นางนิภาพรรณ พิศอ่อน
‹--------- 30000-1101 ---------›
นางนิภาพรรณ พิศอ่อน
นางนิภาพรรณ นางนิภาพรรณ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1101 ---------›
นางนิภาพรรณ พิศอ่อน
นางนิภาพรรณ นางนิภาพรรณ
‹--------- 20000-1102 ---------›
น.ส.สายทิพย์ ศิริคุปต์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางนิภาพรรณ
‹--------- 20000-1101 ---------›
น.ส.สายทิพย์ ศิริคุปต์
‹--------- 30000-1101 ---------›
นางนิภาพรรณ พิศอ่อน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1101 ---------›
นางนิภาพรรณ พิศอ่อน
‹--------- 30000-1101 ---------›
นางนิภาพรรณ พิศอ่อน
นางนิภาพรรณ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1607 ---------›
น.ส.สายทิพย์ ศิริคุปต์
‹--------- 3000-1101 ---------›
นางนิภาพรรณ พิศอ่อน
นางนิภาพรรณ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)