คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   620
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-22
30000-1502ศาสตร์พระราชา3-0-33
3000-1502เศรษฐกิจพอเพียง3-0-33
 จำนวนชั่วโมง  43  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  39     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.คมขำ
‹--------- 3000-1502 ---------›
น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
น.ส.คมขำ
‹--------- 30000-1502 ---------›
น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1502 ---------›
น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
‹--------- 20000-1501 ---------›
น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
น.ส.คมขำ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30000-1502 ---------›
น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
‹--------- 30000-1502 ---------›
น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1502 ---------›
น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
‹--------- 30000-1502 ---------›
น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
น.ส.คมขำ น.ส.คมขำ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.คมขำ น.ส.คมขำ
‹------------------ 30000-1502 ------------------›
น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)