คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   545
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20901-2009การประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมคอมพิวเตอร์1-2-23
20901-2202การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น1-2-23
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
30900-0009ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์1-2-23
30901-1001การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง1-4-35
30905-1001องค์ประกอบศิลปะเบื้องต้น1-4-35
2901-2113เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย2-0-22
3905-2104การพัฒนาเกมบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่1-4-35
3905-2107การสร้างวัตถุเสมือนจริงในงานคอมพิวเตอร์เกมด้วยเทคโนโลยี AR และ 3D Printing1-4-35
3905-2207การออกแบบมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์1-4-35
 จำนวนชั่วโมง  36  ชั่วโมง  ปวช.  9  ชั่วโมง  ปวส.  27     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
น.ส.อุสาห์ ทัศไนยเมธากุล
‹------------------------------------- 30901-1001 -------------------------------------›
น.ส.อุสาห์ ทัศไนยเมธากุล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30905-1001 ----------------------------›
นายกวิน จิตศักดิ์
‹--------- 3905-2107 ---------›
นายสรัล เจริญบุญ
‹--------- 2901-2113 ---------›
นายศักดิ์สิทธิ์ สร้อยสังวาลย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30900-0009 ------------------›
นายสิทธิศักดิ์ อะถานา
นายสิทธิศักดิ์
‹--------- 20901-2009 ---------›
นายสิทธิศักดิ์ อะถานา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3905-2104 ----------------------------›
นายศักดิ์สิทธิ์ สร้อยสังวาลย์
นายศักดิ์สิทธิ์
‹------------------ 3905-2107 ------------------›
นายสรัล เจริญบุญ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20901-2202 ------------------›
น.ส.ลลิตา นนท์ตรี
นายสิทธิศักดิ์ น.ส.อุสาห์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)