คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   544
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20901-1004คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น1-2-23
20901-2005การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้น1-4-35
20901-2009การประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมคอมพิวเตอร์1-2-23
20901-2201การเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก1-2-23
30900-0014คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น1-2-23
30901-1002การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์1-4-35
30905-2001การเขียนบทและพัฒนาโครงเรื่อง2-2-34
2901-2133ปฏิบัติงานการสร้างเกมและแอนิเมชั่น0-9-39
3901-2105การสร้างและการจัดการเว็บไซด์1-4-35
3905-2002การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ1-4-35
 จำนวนชั่วโมง  42  ชั่วโมง  ปวช.  25  ชั่วโมง  ปวส.  17     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30901-1002 ----------------------------›
นายกวิน จิตศักดิ์
‹---------------------------- 30905-2001 ----------------------------›
นายสิทธิศักดิ์ อะถานา
‹--------- 20901-2009 ---------›
นายสิทธิศักดิ์ อะถานา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20901-2201 ------------------›
น.ส.จินตรัตน์ ไม่เศร้า
น.ส.จินตรัตน์
‹--------- 20901-2201 ---------›
น.ส.จินตรัตน์ ไม่เศร้า
‹------------------ 20901-1004 ------------------›
นายสิทธิศักดิ์ อะถานา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3905-2002 ----------------------------›
นายกวิน จิตศักดิ์
นายกวิน นายวิชัย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2901-2133 ----------------------------›
นายสิทธิศักดิ์ อะถานา
‹------------------------------------- 2901-2133 -------------------------------------›
นายสิทธิศักดิ์ อะถานา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20901-1004 ------------------›
นายสิทธิศักดิ์ อะถานา
นายศักรินทร์ นายศักรินทร์
‹------------------ 30900-0014 ------------------›
น.ส.จินตรัตน์ ไม่เศร้า
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)