คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   543
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20901-2005การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้น1-4-35
20901-2203โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น1-2-23
30901-1001การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง1-4-35
3901-2001โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรีทึม1-4-35
3901-2105การสร้างและการจัดการเว็บไซด์1-4-35
3901-2108การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต1-4-35
 จำนวนชั่วโมง  36  ชั่วโมง  ปวช.  9  ชั่วโมง  ปวส.  27     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3901-2001 ----------------------------›
นายสาโรจน์ เพ็งบุญ
นายสาโรจน์
‹------------------ 20901-2005 ------------------›
นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3901-2001 ----------------------------›
นายสาโรจน์ เพ็งบุญ
นายสาโรจน์ นายวิชัย
‹------------------ 20901-2203 ------------------›
น.ส.ลลิตา นนท์ตรี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30901-1001 ----------------------------›
น.ส.อุสาห์ ทัศไนยเมธากุล
น.ส.อุสาห์ น.ส.อุสาห์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3901-2001 ----------------------------›
นายสาโรจน์ เพ็งบุญ
นายสาโรจน์
‹------------------ 20901-2005 ------------------›
นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3901-2108 ----------------------------›
นายสรัล เจริญบุญ
นายสรัล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)