คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   543
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20901-2507พื้นฐานการตัดต่อภาพวีดีโอดิจิตอล1-2-23
3900-0005การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ1-4-35
3901-2002การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ1-4-35
3901-2003การพัฒนาระบบฐานข้อมูล1-4-35
3901-2007การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีจาวา1-4-35
3901-8503โครงการ 20-2-22
 จำนวนชั่วโมง  35  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  32     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3901-2002 ----------------------------›
นายวิชัย แก้วอุดร
‹------------------------------------- 3901-2007 -------------------------------------›
นางรุ่งนภา อัศวภูมิ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3900-0005 ----------------------------›
นายนที ปัชชาเขียว
นายนที
‹------------------ 20901-2507 ------------------›
นายสิทธิศักดิ์ อะถานา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3901-2007 ----------------------------›
นางรุ่งนภา อัศวภูมิ
นางรุ่งนภา นายวิชัย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3901-2003 ----------------------------›
นางรุ่งนภา อัศวภูมิ
นางรุ่งนภา
‹--------- 3901-8503 ---------›
นายกวิน จิตศักดิ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3901-2003 ----------------------------›
นางรุ่งนภา อัศวภูมิ
นางรุ่งนภา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)