คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   532
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20001-1006กฏหมายคอมพิวเตอร์1-0-11
20901-1003คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2-0-22
20901-2008ดิจิตอลเบื้องต้น1-2-23
20901-9205ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น1-2-23
30900-0005ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-4-35
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-33
 จำนวนชั่วโมง  39  ชั่วโมง  ปวช.  23  ชั่วโมง  ปวส.  16     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20901-9205 ------------------›
นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
นายศักรินทร์ นายศักรินทร์
‹--------- 20901-1003 ---------›
นางรุ่งนภา อัศวภูมิ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30900-0005 ----------------------------›
นายศักดิ์สิทธิ์ สร้อยสังวาลย์
‹------------------ 20901-2008 ------------------›
นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
‹--------- 20901-1003 ---------›
น.ส.จินตรัตน์ ไม่เศร้า
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30900-0005 ----------------------------›
นายศักดิ์สิทธิ์ สร้อยสังวาลย์
นายศักดิ์สิทธิ์ นายศักดิ์สิทธิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20901-2008 ------------------›
นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
นายศักรินทร์
‹--------- 20901-2008 ---------›
นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
น.ส.ลลิตา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ลลิตา
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
น.ส.อุสาห์ ทัศไนยเมธากุล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)