คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   532
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-22
20901-2002ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น1-2-23
20901-2006ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-23
20901-2010การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น1-4-35
2901-1006เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1-2-23
2901-2009ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น1-2-23
 จำนวนชั่วโมง  20  ชั่วโมง  ปวช.  20  ชั่วโมง  ปวส.  0     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 2901-2009 ------------------›
นางรุ่งนภา อัศวภูมิ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20901-2002 ------------------›
น.ส.ลลิตา นนท์ตรี
นายศักรินทร์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 2901-1006 ------------------›
น.ส.ลลิตา นนท์ตรี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสิทธิศักดิ์
‹------------------ 20901-2006 ------------------›
นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
นายศักรินทร์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ลลิตา
‹--------- 2901-1006 ---------›
น.ส.ลลิตา นนท์ตรี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)