คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   531
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
20901-1001ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์1-2-23
20901-2202การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น1-2-23
20901-9201ระบบปฏิบัติการยูนิกส์เบื้องต้น1-2-23
30900-0006การพิมพ์ดีดแบบสัมผัส0-2-12
30900-0013ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ1-2-23
30901-1001การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง1-4-35
30905-1001องค์ประกอบศิลปะเบื้องต้น1-4-35
 จำนวนชั่วโมง  37  ชั่วโมง  ปวช.  27  ชั่วโมง  ปวส.  10     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
น.ส.จินตรัตน์ ไม่เศร้า
น.ส.จินตรัตน์
‹--------- 20001-2001 ---------›
น.ส.จินตรัตน์ ไม่เศร้า
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20901-9201 ------------------›
นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
น.ส.ลลิตา
‹--------- 20901-2202 ---------›
น.ส.ลลิตา นนท์ตรี
‹------------------ 20901-9201 ------------------›
นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
น.ส.จินตรัตน์ ไม่เศร้า
น.ส.ลลิตา
‹--------- 30900-0013 ---------›
น.ส.ลลิตา นนท์ตรี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20901-1001 ------------------›
น.ส.จินตรัตน์ ไม่เศร้า
น.ส.จินตรัตน์
‹--------- 20901-1001 ---------›
น.ส.จินตรัตน์ ไม่เศร้า
‹------------------ 20901-1001 ------------------›
น.ส.จินตรัตน์ ไม่เศร้า
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30901-1001 ----------------------------›
น.ส.อุสาห์ ทัศไนยเมธากุล
นายกวิน
‹--------- 30900-0006 ---------›
นายสรัล เจริญบุญ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)