คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   530
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
30900-0001การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น1-4-35
30901-1002การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์1-4-35
30901-1003ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ1-4-35
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-33
3901-2107การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP1-4-35
3901-2115การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์มือถือ1-4-35
 จำนวนชั่วโมง  43  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  43     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3901-2115 ----------------------------›
นายศักดิ์สิทธิ์ สร้อยสังวาลย์
นายศักดิ์สิทธิ์
‹------------------------------------- 30901-1002 -------------------------------------›
นายกวิน จิตศักดิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30901-1003 ----------------------------›
นางรุ่งนภา อัศวภูมิ
นางรุ่งนภา
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
น.ส.อุสาห์ ทัศไนยเมธากุล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3901-2107 ----------------------------›
นางรุ่งนภา อัศวภูมิ
นางรุ่งนภา นายกวิน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30901-1003 ----------------------------›
นางรุ่งนภา อัศวภูมิ
นางรุ่งนภา
‹---------------------------- 3901-2115 ----------------------------›
นายศักดิ์สิทธิ์ สร้อยสังวาลย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30901-1003 ----------------------------›
นางรุ่งนภา อัศวภูมิ
นางรุ่งนภา
‹------------------------------------- 30900-0001 -------------------------------------›
นายกวิน จิตศักดิ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)