คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   513
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ0-2-12
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ1-2-23
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ3-0-33
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-22
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ3-0-33
 จำนวนชั่วโมง  52  ชั่วโมง  ปวช.  7  ชั่วโมง  ปวส.  45     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1101 ---------›
นางมยุรา โพธิญาณ์
‹--------- 30000-1101 ---------›
นางมยุรา โพธิญาณ์
นางมยุรา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1101 ---------›
นางมยุรา โพธิญาณ์
‹--------- 30000-1101 ---------›
นางมยุรา โพธิญาณ์
นางมยุรา นางมยุรา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางมยุรา
‹--------- 2001-1002 ---------›
น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช
‹--------- 3000-1101 ---------›
นางมยุรา โพธิญาณ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางมยุรา
‹--------- 3000-1101 ---------›
นางมยุรา โพธิญาณ์
นางมยุรา นางมยุรา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางมยุรา
‹--------- 20000-1102 ---------›
นางมยุรา โพธิญาณ์
‹--------- 30000-1101 ---------›
นางมยุรา โพธิญาณ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)