คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   333
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
30000-1207ภาษาอังกฤษธุรกิจ3-0-33
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 22-0-22
2105-8501โครงการ0-4-44
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 23-0-33
 จำนวนชั่วโมง  48  ชั่วโมง  ปวช.  6  ชั่วโมง  ปวส.  42     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางเดือนฉาย นางเดือนฉาย
‹--------- 3000-1207 ---------›
นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว
นางเดือนฉาย
‹------------------ 30000-1207 ------------------›
นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2000-1202 ---------›
นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว
นางเดือนฉาย
‹--------- 30000-1207 ---------›
นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30000-1207 ---------›
นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว
‹--------- 30000-1207 ---------›
นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.เยาวรินทร์ นางเดือนฉาย นางเดือนฉาย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2105-8501 ----------------------------›
นายประเสริฐ แสงเดือน
‹--------- 3000-1207 ---------›
นางเดือนฉาย ปัดสาแก้ว
นางเดือนฉาย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)