คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส.
กลุ่ม
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
ที่ปรึกษา
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายทวีศักดิ์
 
 นายชูชาติ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายพิทูร
 
 นายวีระชัย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
‹--------- Activ-ity1 ---------›
 นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
 
 นายสัตยา
 
 ดร.แหนม
 
 นายสมัย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 นายศักดิ์ชัย
 
 นายพัสกร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
 น.ส.ไอลดา
 
 นายภาคิน
 
 นายภาคิน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)