คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.สรรเพชุดา   พรหมเมตตา
ตำแหน่งครู 095-1831927
วุฒิการศึกษาศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ,ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาหมวดอังกฤษ
หน้าที่พิเศษ-
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง0-2-12
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2-2-38
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 13-0-312
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 23-0-33
Home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  2  ชั่วโมง  ปวส.  26  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
335 
‹--------- 3000-1206 ---------›
มฟก.23,มฟก.24
335 
‹--------- 30000-1201 ---------›
สออ.13,สทบ.11,มทบ.11,มทบ.12
335 
สฟก.23,สฟก.24
335 
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชค12,ชค11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
335 
‹--------- 30000-1201 ---------›
มออ.11,มออ.12
335 
‹--------- 3000-1207 ---------›
สฟก.24,สฟก.23
335 
‹--------- 3000-1206 ---------›
มสท22,มสท21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
335 
‹--------- 3000-1206 ---------›
มฟก.25,สสท.21
335 
มฟก.23,มฟก.24
‹--------- 30000-2001 ---------›
มชย.16,มชย.15
 
มชย.15,มชย.16
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
335 
‹--------- 30000-1201 ---------›
มออ.11,มออ.12
335 
มสท22,มสท21
335 
มฟก.22,มฟก.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
335 
‹--------- 30000-1201 ---------›
มทบ.12,สออ.13,มทบ.11,สทบ.11
335 
สสท.21,มฟก.25
335 
‹--------- 3000-1206 ---------›
มฟก.21,มฟก.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)