คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายธนัช    ศรีเมือง
ตำแหน่งครู 093-3322966
วุฒิการศึกษาค.อ.บ. อุตสาหการ,ศษ.ม.บริหารการศึกษา
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20102-2004วัดละเอียด1-2-23
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
30100-0005งานวัดละเอียด1-2-23
30100-0009งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-24
30102-9002เทคนิคการอบชุบโลหะ 2-3-35
30111-2006โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม1-3-28
2102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-23
2111-2117ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล0-6-26
3111-2002การเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางเทคนิค1-3-24
3111-2007โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม1-3-28
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  47  ชั่วโมง  ปวช.  12  ชั่วโมง  ปวส.  35  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 30100-0009 ---------›
มทอ.11
‹--------- 30100-0009 ---------›
มทอ.11
‹------------------------------------- 30102-9002 -------------------------------------›
สทบ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2111-2117 ----------------------------›
ชบ31
‹--------- 2111-2117 ---------›
ชบ31
‹------------------ 3111-2002 ------------------›
มทผ.21
 
 
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30111-2006 ----------------------------›
มทบ.11
‹--------- 30100-0005 ---------›
มทอ.11
‹--------- 30000-2001 ---------›
มทอ.11
 
มทอ.11
มทอ.11 มทผ.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 2102-2002 ------------------›
ชบ31
‹------------------ 20102-2004 ------------------›
ชบ11
‹---------------------------- 30111-2006 ----------------------------›
มทอ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3111-2007 ----------------------------›
มทผ.21
‹---------------------------- 3111-2007 ----------------------------›
มทต.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)