คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายทองดี   มะปะทัง
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาหมวดพลานามัย
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-16
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
30000-1609ลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ0-2-16
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน2-0-214
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  9  ชั่วโมง  ปวส.  20  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
413 
‹--------- 3000-1604 ---------›
มชก.23,มชย.25
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชส.11,ชส.12
413 
‹--------- 3000-1604 ---------›
มออ.21,มออ.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
413 
‹--------- 3000-1604 ---------›
มชก.22,มชก.21
413 
‹--------- 3000-1604 ---------›
มสท21,มสท22
413 
‹--------- 3000-1604 ---------›
มชย.23,มชย.24
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชฟ.17,ชฟ.18
‹--------- 20000-2003 ---------›
ชย.27
 
ชย.27
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
413 
‹--------- 3000-1604 ---------›
มทค21,สทท21
‹--------- 30000-1609 ---------›
มพค.12,มพค.11
413 
‹--------- 3000-1604 ---------›
มชย.21,มชย.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 30000-1609 ---------›
มคอ.11
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชฟ.12,ชฟ.11
‹--------- 30000-1609 ---------›
สพค.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)