คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.สุภัสสร   เสริมทรัพย์
ตำแหน่งครู โทร.089-0465609
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา
แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่พิเศษผู้ช่วยหัวหน้างานทวิภาคี
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20108-2004การเขียนแบบก่อสร้าง 10-6-26
20108-9005การเขียนลายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น1-3-28
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
2108-1003พฤติกรรมโครงสร้างอาคาร2-0-22
2108-1005การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง1-3-28
2108-2010การประมาณราคางานก่อสร้าง1-2-23
2108-8001ฝึกงาน0-4-44
3108-2102วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 22-0-22
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  34  ชั่วโมง  ปวส.  2  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2108-1005 ----------------------------›
ชถ.22
633 
‹------------------ 2108-2010 ------------------›
ชถ.33
‹--------- 2108-8001 ---------›
ชถ.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2108-1005 ----------------------------›
ชถ.21
‹--------- 2108-1003 ---------›
ชถ.21,ชถ.22
‹--------- 2108-8001 ---------›
ชถ.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
632 
‹---------------------------- 20108-2004 ----------------------------›
ชถ.12,ชถ.11
632 
‹--------- 20108-2004 ---------›
ชถ.12,ชถ.11
‹--------- 2000-2004 ---------›
ชถ.22
 
ชถ.22
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20108-9005 ----------------------------›
ชถ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20108-9005 ----------------------------›
ชถ.12
‹--------- 3108-2102 ---------›
สชถ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)