คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายศักดิ์สิทธิ์   สร้อยสังวาลย์
ตำแหน่งครู Tel.081-9749729
วุฒิการศึกษาคอ.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พิเศษประจำแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20901-2006ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-23
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
3900-0008การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป1-4-35
3900-0010งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ0-6-312
3901-2004ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย1-4-310
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  30  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
545 
‹---------------------------- 3900-0008 ----------------------------›
มคอ.11
545 
มคอ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
530 
‹---------------------------- 3900-0010 ----------------------------›
มสท11
530 
‹--------- 3900-0010 ---------›
มสท11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
530 
‹---------------------------- 3900-0010 ----------------------------›
มสท12
530 
‹--------- 3900-0010 ---------›
มสท12
‹--------- 3000-2004 ---------›
สสท.21
 
สสท.21
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
530 
‹---------------------------- 3901-2004 ----------------------------›
สสท.21
530 
สสท.21
530 
‹------------------ 20901-2006 ------------------›
ชกว.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
530 
‹---------------------------- 3901-2004 ----------------------------›
มสท21
530 
มสท21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)