คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายราเชน   ชิ้นสวัสดิ์
ตำแหน่งพนักงานราชการครู Tel.086-8567920
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) / ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
30001-1001การบริหารงานคุณภาพคุณภาพในองค์การ1-2-23
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-328
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  41  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  38  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
647 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
สทค11
647 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
มทบ.11
647 
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
มทค11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
647 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
สชย.12
647 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
สทบ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
647 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
สชย.14
‹--------- 3000-2004 ---------›
สทค21
 
สทค21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
647 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
สชก.12
647 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
มชก.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
647 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
สฟก.(ทวิภาคี)11
647 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชย.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)