คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนดร.วัฒนา   โอทาตะวงษ์
ตำแหน่งครู Tel.093-1262518
วุฒิการศึกษาปร.ด. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)
แผนกวิชาหมวดคณิตศาสตร์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-22
30000-1403สถิติและการวางแผนการทดลอง3-0-33
30000-1404แคลคูลัส 13-0-321
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  2  ชั่วโมง  ปวส.  27  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
627 
มชก.12,มชก.11
627 
‹------------------ 30000-1403 ------------------›
มพค.12,มพค.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
627 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
สชธ.12,สชธ.11
627 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชธ.12,ชธ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
627 
‹--------- 30000-1404 ---------›
มชย.14,มชย.13
627 
สฟก.(ทวิภาคี)11
627 
สออ.12,สออ.11
‹--------- 30000-2002 ---------›
มชย.13
 
มชย.13
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
627 
‹--------- 30000-1404 ---------›
มชช11,สออ.13,สชช11
627 
‹--------- 30000-1404 ---------›
มชก.11,มชก.12
627 
‹--------- 30000-1404 ---------›
มชย.11,มชย.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
627 
สชช11,สออ.13,มชช11
627 
‹--------- 30000-1404 ---------›
สออ.11,สออ.12
627 
มชย.11,มชย.12
627 
‹--------- 30000-1404 ---------›
สฟก.(ทวิภาคี)11
627 
มชย.13,มชย.14
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)